Học sinh GDNN được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ngành, nghề

476

Ngày 19/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 – 2027”. Đây là lần đầu tiên, một đề án chính thức, chuyên sâu về PBGDPL trong các cơ sở GDNN được ban hành, triển khai thực hiện.

Mục tiêu của Đề án là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động GDNN.

Theo đó, phấn đấu 90 – 100% cơ sở hoạt động GDNN tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở; tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm; kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật GDNN, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật….

Để thực hiện được các mục tiêu trên, 6 nhóm giải pháp sẽ được triển khai đồng bộ bao gồm:  Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động GDNN trong công tác tuyên tuyền, PBGDPL; Xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PGGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN;

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học Pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động GDNN; Huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện Chương trình.

Đề án khuyến khích, ưu tiên việc ứng dụng công nghệ, phần mềm vào công tác dạy và học môn pháp luật. 

Theo Bộ LĐ-TB&XH, PBGDPL có ý nghĩa quan trọng, giúp đội ngũ nhà giáo, viên chức, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ sở GDNN có ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, có ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Đặc biệt, đối với học sinh, sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường am hiểu các quy định pháp luật phục vụ cho công việc và cuộc sống. Đồng thời hình thành kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia về chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới.

Làm tốt công tác PBGDPL cũng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GDNN, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tăng sự đồng thuận của xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp trong phát triển GDNN và nhân lực kỹ năng nghề. Hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức, người học, người lao động trong cơ sở GDNN.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, các cơ sở GDNN đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, PBGDPL cho từng nhóm đối tượng trong các cơ sở GDNN.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có một chương trình, đề án chính thức, chuyên sâu nào đó về PBGDPL trong các cơ sở GDNN.  Phần lớn các cơ sở GDNN, các địa phương, phải lồng ghép nội dung này vào các chương trình, hoạt động khác.

Hoạt động PBGDPL tại các cơ sở GDNN bởi vậy còn nhiều hạn chế. Nội dung tuyên truyền sơ sài, không đầy đủ, mang tính chắp vá, không được đổi mới, cập nhật thường xuyên. được đổi mới, không được tổ chức thường xuyên…. Hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, chủ yếu thực hiện các hình thức tuyên truyền truyền thống như tổ chức hội nghị, tập huấn, phát tờ rơi, ấn phẩm…

Do đó, Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2027” được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ về công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở GDNN. Xây dựng nền móng vững chắc để công tác PBGDPL đi vào nề nếp, có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế. Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDNN, tạo môi trường giáo dục ổn định, lành mạnh trong GDNN, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong thời kỳ mới.

Nguồn: Nghenghiepcuocsong.vn