Ban Giám Hiệu

  1. Hiệu trưởng: Th.S Nguyễn Văn Thuyên
  2. Phó hiệu trưởng: T.S Lê Thanh Oai